Vad är en spetspatient?

En spetspatient är en öppet egenerfaren patient eller närstående som använder sina spetskompetenser för att förbättra sin egen/närståendes vårdsituation och dessutom i många fall även arbetar för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet.

Spetspatienter tar sig ofta an de utmaningar de ställs inför på ett kreativt sätt och vi tycker att de kan ses som innovatörer. Man blir inte frivilligt spetspatient utan det är något man känner sig tvingad att bli för att kunna hantera och navigera det komplexa sjukvårdssystemet.

Ordet ”spetspatient” myntades av Sara Riggare, som också är ansvarig för den här sidan, för att hon saknade ett svenskt ord som beskrev alla de patienter och närstående som hon träffat på genom åren, som trots många gånger stora och svåra hälsoutmaningar gör så mycket de kan för att hjälpa sig själva eller en närstående.

Läs mer på Forum Spetspatient

Se filmer från Konferens Spetspatienter 2019

Lyssna på Spetspodden

Olika attityder, roller och kompetenser som spetspatienter kan använda sig av

Gör det som är möjligt för att lära sig om sin hälsa och arbetar för att förbättra den.

Aktivisten – Engagerar sig i för-ändrings-arbete kopplat till sin hälsa och hälso- och sjukvårdsbehov.

Komm-unicerar baserat på sin egen hälsoerfarenhet på konferenser, möten, bloggar, sociala medier, poddar med mera.

Använder sina sjuk-domserfar-enheter för att bygga företag eller organisationer.

Delar med sig av sin kunskap och erfaren-het för att öka kunskapen hos andra.

Skapar eller har idéer om nya lösning-ar baserade på sina eg-na hälso- eller sjukvårdsbehov

Monitorerar sina sym-tom och/ eller behandlingar.

Använder teknisk kompetens för att lösa hälsoproblem.

Är insatt i den senaste forskningen och evidensen.

Använder veten-skapliga metoder för att forska på sitt hälsobehov och/eller är partner med etablerade akademiska forskare.

Etablerar och han-terar partner-skap med hälso- och sjukvården.

Samordnar sin vård och hanterar flera kontakter gällande sin hälsa och vård.